Informace o projektech

Inovace výuky geografických studijních oborů (Geoinovace)

Řešitel: RNDr. Petr Daněk, Ph.D.
Instituce: Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita
E-mail: geoinovace@gmail.com
Název projektu: Inovace výuky geografických studijních oborů (Geoinovace)
Cíl projektu: Cílem projektu je inovace geografických studijních programů na Masarykově univerzitě a Univerzitě Palackého.Aktivity projektu jsou směřovány ke zvýšení kvality výuky, zvýšení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce a posílení spolupráce mezi vysokými školami a praxí i mezi univerzitami navzájem.
Cílová skupina: Projekt se zaměřuje na dvě cílové skupiny. První cílovou skupinou jsou studenti geografických studijních programů na Geografickém ústavu MU Brno a na Katedře geografie Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci. Součástí cílové skupiny jsou studenti příbuzných specializací (geoinformatika, mezinárodní rozvojová studia a ekologie), čímž jsou posilovány interdisciplinární vazby studia.
Abstrakt: V důsledku procesů globalizace se v průběhu posledních let vnější svět radikálně proměnil. Studenti i vyučující se musí vyrovnat s rychle se měnící strukturou společnosti a novými společenskými procesy a problémy. Akademická sféra na ně reagovala se zpožděním, čímž se snížila validita používaných metod a obecně aplikovatelnost znalostí absolventů. To omezilo uplatnitelnost absolventů v měnící se praxi. Problémem je např. nízká flexibilita na trhu práce a nedostatečné jazykové schopnosti. Rychlý technologický vývoj (nástup ICT technologií, GIS aj.) vytváří nutnost celoživotně doplňovat kvalifikaci. Výuka geografie na MU i UP tyto změny reflektuje, avšak potřeba inovace vzdělávacích programů je větší než stávající personální kapacita umožňuje. Konkrétněji vychází potřeba realizace projektu z těchto rozporů:rozpor mezi teoretickým zaměřením výuky a potřebami praxe (potřeba propojit, např. skrze posílení kontaktů mezi praxí a univerzitami a skrze rozvoj schopností studentů prakticky uplatnit svoje znalosti - tj. rozvoj dovedností). Tato tvrzení se opírají o požadavky institucí z praxe (tam, kde spolupráce existuje). Anketa mezi studenty doktorského studia na Geografickém ústavu MU ukázala, že 72 % ze 149 dotázaných během studia navštívilo max jednu instituci zaměstnávající geografy; 64 % z nich neuvažuje o práci v zahraničí z důvodu jazykových znalostí.
Webové stránky projektu: http://geoinovace.geogr.muni.cz/

Inovace studijních disciplín na Ústavu sociálního lékařství a zdravotní politiky LF UP v Olomouci (ISD Inovace studijních disciplín)
Řešitel: Mgr. Robert Klos, Ph.D.
Instituce: Ústav sociálního lékařství a zdravotní politiky, Lékařská fakulta UP v Olomouci
E-mail: robert.klos@upol.cz
Cíl projektu: Projekt je zaměřen na inovaci studijních disciplín garantovaných Ústavem sociálního lékařství a zdravotní politiky LF UP v Olomouci.
Cílová skupina: vysokoškolští studenti prezenční formy studia magisterského studijního programu Všeobecné lékařství a studijního programu Zubní lékařství. Dále jsou to studenti prezenční a kombinované formy doktorského studijního programu Sociální lékařství.
Abstrakt: inovace současných materiálů pro výuku dle požadavků moderních metod vzdělávání

Centrum pro klinické doporučené postupy na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (CKDP)
Řešitel: doc. PhDr. Kateřina Ivanová, Ph.D.
Instituce: Ústav sociálního lékařství a zdravotní politiky, Lékařská fakulta UP v Olomouci
E-mail: katerina.ivanova@upol.cz
Cíl projektu: Cílem projektu je inovace vzdělání v medicíně se zaměřením na znalosti obecných zásad a kritického hodnocení klinických doporučených postupů (KDP)
Cílová skupina: Akademičtí pracovníci LF UP v Olomouci a akademičtí pracovníci LF OU v Ostravě; studenti obou LF
Abstrakt: Pro rozvoj medicíny je důležité zavádění KDP do praxe a fundované hodnocení jejich kvality a činnosti.

http://www.usl.upol.cz/centrum_kdp

Klíčové faktory fluktuace všeobecných sester - projekt GaČR SP403403558
Řešitel: doc. PhDr. Kateřina Ivanová, Ph.D.
Instituce: Ústav sociálního lékařství a zdravotní politiky, Lékařská fakulta UP v Olomouci
E-mail: katerina.ivanova@upol.cz
Cíl projektu: Cílem projektu je získat znalosti o základech a podstatě tohoto jevu a vysvětlit jeho příčiny.
Cílová skupina: Zkoumanou skupinou bude reprezentativní vzorek všeobecných sester (VS) zaměstnaných v nemocnicích ČR (cca 6000 respondentů).
Abstrakt: Současný zdravotnický systém se potýká s problémem fluktuace všeobecných sester. Cílem projektu je získat znalosti o základech a podstatě tohoto jevu a vysvětlit jeho příčiny. Základem metodiky projektu je Herzbergova motivační teorie, která je v současnosti v zahraničí v obdobných situacích využívána. Její operacionalizace odhaluje subjektivní hodnocení zaměstnaneckých priorit všeobecných sester v nemocnicích v ČR a míru jejich naplňování. Zkoumanou skupinu bude představovat reprezentativní vzorek všeobecných sester zaměstnaných v nemocnicích ČR (cca. 6 000 respondentů). Technikou sběru dat bude strukturovaný dotazník (vytvořený pro oblast zdravotnictví) s nuceným výběrem a použitím Lickertových škál. Získaná data budou statisticky vyhodnocena faktorovou analýzou, tak aby byla vytvořena databáze výsledků, na jejich základě by bylo možno vytvořit systém opatření směřujících ke snížení fluktuace všeobecných sester a zároveň bude vytvořena využitelná metodika hodnocení jejich subjektivní spokojenosti. Použitelnost metody byla ověřena pilotním výzkumem a předvýzkumem v podmínkách ČR.
http://usl.upol.cz/gacr/zneni_2011.php

Kurzy pro studenty, doktorandy a pracovníky VaV

Zimní semestr 2016

Kurzy pro studenty a VaV pracovníky:

Moderování (MOB), Mgr. A. Mencl
Každé pondělí 13.15 - 14.45, KZU, učebna č. 11

Efektivní komunikace, PhDr. P. Vávrová
21. 10. 2016, 9.45 - 12.45 a 13.30 - 16.30, 8 výukových hodin, KSA (učebna bude pro přihlášené upřesněna prostřednictvím e-mailu 14 dní před konáním kurzu)

Efektivní komunikace, PhDr. P. Vávrová
11. 11. 2016, 9.45 - 12.45 a 13.30 - 16.30, 8 výukových hodin, KSA (učebna bude pro přihlášené upřesněna prostřednictvím e-mailu 14 dní před konáním kurzu)

Letní semestr 2017

Kurzy pro doktorandy:
Lektorské dovednosti, PhDr. P. Vávrová, 11. 5. 2017, 9.45 - 12.45 a 13.30 - 16.30, 8 výukových hodin, KSA, učebna č. 3 (v případě jakékoliv změny budou účastníci kurzu informováni e-mailem)

Kurzy pro studenty a VaV pracovníky:
Moderování (MOB), Mgr. A. Mencl, Každé pondělí 13.15 - 14.45, KZU, učebna č. 11

Workshop psané žurnalistiky (WPTB), Mgr. et Mgr. K. Páral; Kurz č. 1 - každé liché úterý (14. 2. 2017 - 9. 5. 2017) 9.45 - 13.00, KZU, učebna č. 13; Kurz č. 2 - každé sudé úterý (21.2. 2017 - 2.5. 2017) 9.45 - 13.00, KZU, učebna č. 13; Kurz č. 3 - každá lichá středa (15. 2. 2017 - 10. 5. 2017) 8.00 - 11.15, KZU, učebna č. 8

Žurnalistické žánry (ZZPB), Mgr. Viktor Jílek, Ph.D.; Každá středa 13.15 - 14.45, KZU, učebna č. 9