Projektový záměr

Podpora lidských zdrojů ve VaV nelékařských zdravotnických oborů fakulty Fakulta zdravotnických věd UP Olomouc

Jméno a přijmení: Doc. PhDr. Kateřina Ivanová Ph.D.
Autor projektu: Doc. PhDr. Jana Marečková Ph.D.
Typ projektu: ESF
E-mail: katerina.ivanova@upol.cz
Instituce: Fakulta zdravotnických věd
Název projektu: Podpora lidských zdrojů ve VaV nelékařských zdravotnických oborů fakulty Fakulta zdravotnických věd UP Olomouc
Cíle projektu: Globálním cílem projektu je vytvořit podmínky pro zdokonalení týmu odborníků s VaV potencionálem, kterí se budou věnovat VaV a současně budou znalosti předávat akademické obci FZV UP. Svými aktivitami a inovací VaV témat ve výuce přispějí ke zlepšení VaV výstupů i publikační činnosti fakulty.
Anotace: Cílem projektu je vytvořit podmínky ke zdokonalení týmu odborníků s vědeckým potenciálem FZV Univerzity Palackého v Olomouci. Jejich zapojení do realizace cílů pod vedením dvou zahraničních expertů podpoří jejich vědeckou erudici a angažovanost v oblastech, které jsou charakterizovány klíčovými aktivitami. Tým projektu vytvoří personální základ excelentního Centra vědy a výzkumu nelékařských zdravotnických oborů FZV. Klíčová aktivita 1 - Vytvoření a činnost excelentního Centra VaV nelékařských zdravotnických oborů na FZV. Klíčová aktivita 2 - Zvýšení VaV kompetencí pracovníků Centra a akademické obce FZV včetně dovedností. Evidence Based Practice přístupu v nelékařských zdravotnických oborech. Klíčová aktivita 3- Rozvoj implementace Mezinárodní terminologie Aliance 3N v českém prostředí. Klíčová aktivita 4 - Zdokonalení aplikace sociálních a psychologických vědních aspektů v nelékařských zdravotnických oborech. Klíčová aktivita 5 - Podpora a rozvoj vědeckých postupů ve výzkumu motoriky.
Cílová skupina: 1. pracovníci v rámci projektu vznikajícího Centra VaV FZV, 2. akademičtí pracovníci fakulty, 3. studenti.
Požadavky na spolupráci:  

 

 

Inovace výuky geografických studijních oborů (Geoinovace)

Jméno a přijmení: Mgr. Ondřej Herzán
Autor projektu: RNDr. Petr Daněk, Ph.D.
Typ projektu: vzdělávací
E-mail: geoinovace@gmail.com
Instituce: Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita
Název projektu: Inovace výuky geografických studijních oborů (Geoinovace)
Cíle projektu: inovace výuky - další vzdělávání pracovníků
Anotace: Cílem projektu je zvýšení kvality výuky geografických studijních programů na Masarykově univerzitě a Univerzitě Palackého. Cíle bude dosaženo čtyřmi soubory opatření: •zavedení 15 nových a inovací 14 předmětů s důrazem na tvorbu moderních studijních materiálů, e-learning, výuku v angličtině, interaktivní metody výuky a posílením environmentálních témat a GIS;•zlepšení spolupráce s praxí prostřednictvím stáží studentů, exkurzí, přednášek expertů, kulatých stolů a informačních databází pro studenty;zvýšením odborných kapacit vyučujících skrze kurzy dalšího vzdělávání, krátkodobé studijní pobyty aj. a •posílení spolupráce mezi univerzitními pracovišti a se zahraničním. Projekt bude realizován ve spolupráci čtyř partnerských pracovišť a v průběhu tří let do něj bude zapojeno 5000 studentů a 700 akademických pracovníků.
Cílová skupina: Projekt se zaměřuje na dvě cílové skupiny. První cílovou skupinou jsou studenti geografických studijních programů na Geografickém ústavu MU Brno a na Katedře geografie Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci.Součástí cílové skupiny jsou studenti příbuzných specializací (geoinformatika, mezinárodní rozvojová studia a ekologie), čímž jsou posilovány interdisciplinární vazby studia.
Požadavky na spolupráci: můžete se podívat na stránky http://geoinovace.geogr.muni.cz a případně poradit, jakým způsobem zlepšit strukturu či záměry projektu. Jsme otevřeni jakékoli konstruktivní kritice a předem děkujeme za radu!

Kurzy pro studenty, doktorandy a pracovníky VaV

Zimní semestr 2016

Kurzy pro studenty a VaV pracovníky:

Moderování (MOB), Mgr. A. Mencl
Každé pondělí 13.15 - 14.45, KZU, učebna č. 11

Efektivní komunikace, PhDr. P. Vávrová
21. 10. 2016, 9.45 - 12.45 a 13.30 - 16.30, 8 výukových hodin, KSA (učebna bude pro přihlášené upřesněna prostřednictvím e-mailu 14 dní před konáním kurzu)

Efektivní komunikace, PhDr. P. Vávrová
11. 11. 2016, 9.45 - 12.45 a 13.30 - 16.30, 8 výukových hodin, KSA (učebna bude pro přihlášené upřesněna prostřednictvím e-mailu 14 dní před konáním kurzu)

Letní semestr 2017

Kurzy pro doktorandy:
Lektorské dovednosti, PhDr. P. Vávrová, 11. 5. 2017, 9.45 - 12.45 a 13.30 - 16.30, 8 výukových hodin, KSA, učebna č. 3 (v případě jakékoliv změny budou účastníci kurzu informováni e-mailem)

Kurzy pro studenty a VaV pracovníky:
Moderování (MOB), Mgr. A. Mencl, Každé pondělí 13.15 - 14.45, KZU, učebna č. 11

Workshop psané žurnalistiky (WPTB), Mgr. et Mgr. K. Páral; Kurz č. 1 - každé liché úterý (14. 2. 2017 - 9. 5. 2017) 9.45 - 13.00, KZU, učebna č. 13; Kurz č. 2 - každé sudé úterý (21.2. 2017 - 2.5. 2017) 9.45 - 13.00, KZU, učebna č. 13; Kurz č. 3 - každá lichá středa (15. 2. 2017 - 10. 5. 2017) 8.00 - 11.15, KZU, učebna č. 8

Žurnalistické žánry (ZZPB), Mgr. Viktor Jílek, Ph.D.; Každá středa 13.15 - 14.45, KZU, učebna č. 9