Poradenské a výukové centrum pro podporu komunikace v oblasti vědy a výzkumu

Naše specializované pracoviště je v rámci oblasti podpory vědy a výzkumu ojedinělou aktivitou v rámci ČR, neboť usnadňuje řídícím pracovníkům vědy a výzkumu sestavování a následné řízení týmů, umožňuje poučenou produktivní a funkční realizaci popularizačních a prezentačních materiálů a nabízí rovněž právní poradenství v oblasti vědy a výzkumu. Pro potřeby pracoviště, ale také výuky byl zřízen internetový portál, který může pomoci navazovat kontakty pracovníků vědy a výzkumu navzájem, ale i s institucemi veřejného a soukromého sektoru. Aktivity Centra VPP navazují na odpovídající kurzy v rámci tohoto projektu a doplňují je. Využití služeb střediska však není podmíněno zapojením do kurzů.Právní konzultace v oblasti vědy a výzkumu

Poradenské služby našeho Centra VPP v relevantních oblastech soukromého i veřejného práva jsou k dispozici jak účastníkům a absolventům výukových programů, tak ostatním zájemcům z oblasti vědy a výzkumu.

Poradenství našich právníků zahrnuje problematiku:

 • pracovního práva z pohledu vytváření a řízení vědeckých týmů (vznik, změna a zánik pracovního poměru, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, odpovědnost za škodu a některé další vybrané otázky, fiskální aspekty závislé práce);
 • průmyslového práva se zaměřením na výstupy vědy a výzkumu (patenty, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky, dispozice s těmito právy);
 • autorského práva ve vazbě na vědu a výzkum;
 • právních forem podnikání (živnostenské právo, typologie právnických osob, obchodní rejstřík, společnost s ručením omezeným, fiskální režim podnikání fyzických a právnických osob);
 • vztahů s orgány veřejné správy (základní zásady činnosti orgánů veřejné správy, správní řízení, právo na informace);
 • právních způsobů řešení sporů (občanské soudní řízení, mediace, arbitráž).

Poradenství, expertní pomoc při realizaci prezentačních materiálů

Naše Centrum VPP nabízí studentům, vědeckým pracovníkům i dalším zájemcům v oblasti vědy a výzkumu spolupráci při přípravě a realizaci popularizačních či prezentačních materiálů v rozsahu od expertních rad týkajících se možných způsobů realizace přes spolupráci při editaci, výrobě až po organizaci a zprostředkování profesionálního zpracování.

Spolupráce se může týkat například:

 • konzultací při projektování typů výstupů;
 • realizace vhodných mediálních výstupů;
  tvorby literárních, technických bodových scénářů;
 • poradenství v oblasti optimálního využití kombinace výrazových prostředků (text, audio, video);
 • využití technických prostředků Centra VPP při vytváření fotografických, audiálních či audiovizuálních záznamů.

Internetový portál

Portál spravovaný naším Centrem VPP je využitelný jako:

 • interaktivní informační zdroj umožňující kontakt mezi vyučujícími v kurzech či vzájemný kontakt účastníků kurzů;
 • prostor pro komunikaci s Centrem VPP;
 • zdroj informací ohledně aktivit a výukových programů Centra;
 • otevřený prostor pro vzájemné propojení institucí, pracovišť, týmů či jedinců, případně organizací veřejného či soukromého sektoru hledajících vzájemné kontakty v oblasti vědy a výzkumu či spolupráci;

Kurzy pro studenty, doktorandy a pracovníky VaV

Zimní semestr 2016

Kurzy pro studenty a VaV pracovníky:

Moderování (MOB), Mgr. A. Mencl
Každé pondělí 13.15 - 14.45, KZU, učebna č. 11

Efektivní komunikace, PhDr. P. Vávrová
21. 10. 2016, 9.45 - 12.45 a 13.30 - 16.30, 8 výukových hodin, KSA (učebna bude pro přihlášené upřesněna prostřednictvím e-mailu 14 dní před konáním kurzu)

Efektivní komunikace, PhDr. P. Vávrová
11. 11. 2016, 9.45 - 12.45 a 13.30 - 16.30, 8 výukových hodin, KSA (učebna bude pro přihlášené upřesněna prostřednictvím e-mailu 14 dní před konáním kurzu)

Letní semestr 2017

Kurzy pro doktorandy:
Lektorské dovednosti, PhDr. P. Vávrová, 11. 5. 2017, 9.45 - 12.45 a 13.30 - 16.30, 8 výukových hodin, KSA, učebna č. 3 (v případě jakékoliv změny budou účastníci kurzu informováni e-mailem)

Kurzy pro studenty a VaV pracovníky:
Moderování (MOB), Mgr. A. Mencl, Každé pondělí 13.15 - 14.45, KZU, učebna č. 11

Workshop psané žurnalistiky (WPTB), Mgr. et Mgr. K. Páral; Kurz č. 1 - každé liché úterý (14. 2. 2017 - 9. 5. 2017) 9.45 - 13.00, KZU, učebna č. 13; Kurz č. 2 - každé sudé úterý (21.2. 2017 - 2.5. 2017) 9.45 - 13.00, KZU, učebna č. 13; Kurz č. 3 - každá lichá středa (15. 2. 2017 - 10. 5. 2017) 8.00 - 11.15, KZU, učebna č. 8

Žurnalistické žánry (ZZPB), Mgr. Viktor Jílek, Ph.D.; Každá středa 13.15 - 14.45, KZU, učebna č. 9