Klíčové aktivity

Vytvoření modulových vzdělávacích kurzů posilujících komunikační, marketingové, manažerské a personalistické, prezentační, právní, pedagogické kompetence, dovednosti při vyhledávání, zpracování grantových žádostí pro pracovníky vědy a výzkumu, analogicky pro studenty magisterských a doktorandských programů.

Cílem kurzů je vytvořit či posílit kompetence v oblasti:
pravidel a zákonitostí kompozice sdělení, horizontálního a vertikálního členění, včetně kombinace znakových systémů (text, obraz, zvuk); přepínání kódu ve vazbě na typ příjemce, modifikace teoreticky odborných sdělení, výstupů v oblasti vědy a výzkumu pro potřeby popularizační, prakticky odborné, administrativní, sebeprezentační (požadované výstupy projektů podpořených granty) a propagační (navázání kontaktů ve veřejné či privátní sféře), pedagogického využití (pro potřeby systematické práce se studenty);
typů mediálně využitelných forem prezentací výsledků vědy a výzkumu, pravidel jejich výroby, editace, včetně využití pro popularizaci a marketingové účely, v neposlední řadě v oblasti produktového marketingu a PR při nabízení produktů vědy a výzkumu ve veřejné či soukromé sféře;
manažerských postupů při vytváření a následném řízení výzkumných týmů, a to jak po stránce odborné, tak administrativního a ekonomického zázemí, včetně oblasti personálního managementu;
pravidel a postupů v rámci projektového managementu - praktické informace o vyhledávání grantových příležitostí, zpracování žádostí, pravidlech administrativního, ekonomického, personálního zajištění, typech výstupů;
právní – vybrané informace z oblasti administrativněprávní, pracovněprávní, mj. v návaznosti na vytváření a chod vědeckých týmů či problematiku právní odpovědnosti; práva duševního vlastnictví, mj. nakládání s odbornými vstupy a výstupy; obchodního práva, mj. smluvních vztahů, typů subjektů v kontextu možných způsobů kooperace (např. týmů navzájem, vazby na veřejný, privátní sektor); řešení právních sporů.

 

Vytvoření poradenského centra pro podporu komunikace v oblasti vědy a výzkumu.

Poradenské centrum v rámci svých aktivit bude zastřešovat tři základní činnosti:
Personálního poradenství je projektováno jako podpora pro pracovníky vědy a výzkumu při vytváření kvalitních týmů a jejich dalšího rozvoje v personální oblasti. Centrum bude moci poskytnout portfolio služeb od expertních konzultací přes spolupráci při vytváření personální struktury týmů až po organizaci výběrových řízení. Poradenství bude rovněž poskytováno jednotlivcům v oblasti vědy a výzkumu, kteří budou mít zájem zapojit se do týmů.
Spolupráce při přípravě a realizaci popularizačních či prezentačních materiálů bude v rozsahu od expertních rad pracovníkům vědy a výzkumu týkajících se možných způsobů realizace přes spolupráci při editaci, výrobě až po organizaci a zprostředkování profesionálního zpracování. Spolupráce se může týkat například projektování typů výstupů, tvorby bodových scénářů, optimálního projektování užití kombinace výrazových prostředků (text, audio, video), vytváření fotografických, audiálních či audiovizuálních záznamů za využití prostředků střediska.

Internetový portál

  • Interaktivní informační zdroj umožňující kontakt mezi vyučujícími v kurzech či vzájemný kontakt účastníků kurzů, současně zde je vytvořen prostor pro umístění výukových materiálů.
  • Nabízí otevřený prostor pro vzájemné kontakty institucí, pracovišť, týmů či jedinců, případně organizací veřejného či soukromého sektoru hledajících vzájemné kontakty v oblasti vědy a výzkumu, spolupráci či nabízejících nápady, výstupy, případně kapacity pro jejich uplatnění.
  • Umožňuje středisku sebeprezentaci.

 

Pilotní ověření vzdělávacích kurzů, evaluace.

Kurzy budou v rámci pilotního ověření organizovány pro jednotlivé skupiny v odlišné dotaci výukových hodin:

  • v případě pracovníků vědy a výzkumu půjde o blokovou výuku v rozsahu 20 výukových hodin;
  • v případě kurzů pro studenty a doktorandy budou kurzy realizovány v rámci semestrálního běhu, tedy v rozsahu 24 - 28 výukových hodin, přičemž zařazeny budou v celouniverzitní nabídce předmětů typu C.

Za realizaci kurzů budou odpovědni garanti dle svých specializací.

Smyslem výuky bude ve spolupráci se studenty ověřit efektivitu, zajímavost, nosnost a přínos vytvořených kurzů. Na základě evaluací ze strany účastníků budou provedeny změny v tematicko-obsahové rovině, případně v rozsahu jednotlivých vyučovaných témat. Před zahájením kurzů pro pracovníky vědy a výzkumu bude provedeno dotazníkové šetření, které bude zjišťovat zájem o kurzy, rovněž také upřesňovat témata kurzů. Kurzy pro studenty budou evaluovány po skončení každého semestrálního běhu.

 

Konference zaměřená na oblast komunikačně-pedagogickou, marketingovou, manažersko-personalistickou a právní.

Cílem konference a sborníku bude vzájemná výměna specifických zkušeností účastníků při organizaci, řízení týmů vědy a výzkumu, při prezentačních aktivitách, popularizaci a šíření výsledků. Rozsahem témat bude konference odpovídat obsahu kurzů.

Kurzy pro studenty, doktorandy a pracovníky VaV

Zimní semestr 2016

Kurzy pro studenty a VaV pracovníky:

Moderování (MOB), Mgr. A. Mencl
Každé pondělí 13.15 - 14.45, KZU, učebna č. 11

Efektivní komunikace, PhDr. P. Vávrová
21. 10. 2016, 9.45 - 12.45 a 13.30 - 16.30, 8 výukových hodin, KSA (učebna bude pro přihlášené upřesněna prostřednictvím e-mailu 14 dní před konáním kurzu)

Efektivní komunikace, PhDr. P. Vávrová
11. 11. 2016, 9.45 - 12.45 a 13.30 - 16.30, 8 výukových hodin, KSA (učebna bude pro přihlášené upřesněna prostřednictvím e-mailu 14 dní před konáním kurzu)

Letní semestr 2017

Kurzy pro doktorandy:
Lektorské dovednosti, PhDr. P. Vávrová, 11. 5. 2017, 9.45 - 12.45 a 13.30 - 16.30, 8 výukových hodin, KSA, učebna č. 3 (v případě jakékoliv změny budou účastníci kurzu informováni e-mailem)

Kurzy pro studenty a VaV pracovníky:
Moderování (MOB), Mgr. A. Mencl, Každé pondělí 13.15 - 14.45, KZU, učebna č. 11

Workshop psané žurnalistiky (WPTB), Mgr. et Mgr. K. Páral; Kurz č. 1 - každé liché úterý (14. 2. 2017 - 9. 5. 2017) 9.45 - 13.00, KZU, učebna č. 13; Kurz č. 2 - každé sudé úterý (21.2. 2017 - 2.5. 2017) 9.45 - 13.00, KZU, učebna č. 13; Kurz č. 3 - každá lichá středa (15. 2. 2017 - 10. 5. 2017) 8.00 - 11.15, KZU, učebna č. 8

Žurnalistické žánry (ZZPB), Mgr. Viktor Jílek, Ph.D.; Každá středa 13.15 - 14.45, KZU, učebna č. 9